vrienden van hospice in vrijheid waterland purmerend

ANBI

Onze stichting is sinds 1-1-2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onze naam en contact gegevens zijn:

Stichting Vrienden Hospice 'In Vrijheid' Waterland.
Fuik 25
1141CH Monnickendam
Tel. 06 53 13 13 53

Het RSIN/fiscaal nummer is: 817634551

Onze doelstelling is: het inzamelen van gelden en andere middelen ten behoeve van het in Purmerend gevestigde hospice 'In Vrijheid' Waterland zodat zij haar werkzaamheden kan blijven uitoefenen.

Ons beleid is erop gericht deze doelstelling te realiseren door het organiseren van inzamelingsacties in de regio Waterland.

Het bestuur kent een voorzitter, penningmeester/secretaris en twee leden:

Arnold Bartels, voorzitter
Dirk van der Eems, penningmeester/secretaris

Walther Kocken, lid

Remco Heeres, lid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting bestaat sinds 2002 en heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met het organiseren van inzamelingsacties, het benaderen van fondsen teneinde de financiële start van het hospice mogelijk te maken. Per 16 november 2013 is het hospice 'In Vrijheid' Waterland daadwerkelijk gerealiseerd en heeft haar deuren geopend aan de Ds. Martin Luther Kingweg 2, 1444ED te Purmerend.

Onderstaand de Balans en Verlies & Winstrekening van Stichting Vrienden van Hospice 'In Vrijheid' Waterland te Purmerend

Stichting Vrienden van de Stichting Hospice 'In Vrijheid ' Waterland

 

Balans

     

Activa

31-12-2016

31-12-2015

   
         

Vorderingen

46.549

71.549

   

Liquide middelen

61.171

67.275

   

Totaal

107.720

138.824

   
         
         
         

Passiva

31-12-2016

31-12-2015

   
         

Eigen vermogen

107.720

138.824

   

Te betalen kosten

0

0

   

Totaal

107.720

138.824

   
         
         

Stichting Vrienden van de Stichting Hospice 'In Vrijheid ' Waterland

 

Verlies & Winstrekening

   
 

31-12-2016

31-12-2015

   

Baten

20.045

19.264

   
         

Lasten

51.149

25.439

   
         

Resultaat

-31.104

-6.175

   


Resultaatbestemming 2015
Het exploitatietekort ad € 31.104 is ten laste van de Algemene Reserve gebracht.